Regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą: „Materac Mollyflex + Masaż”

prowadzonej przez Dream Project sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 1. Postanowienia ogólne.
 • Organizator organizuje oraz prowadzi Promocję, której celem jest nagradzanie Uczestników Promocji za działania polegające na zakupie Produktu oraz złożeniu zamówienia na Produkt w trakcie trwania promocji znajdującego się w ofercie Organizatora i współpracujących z nim dystrybutorów Produktów w okresie trwania Promocji.
 • Promocja jest przeznaczona dla każdej osoby fizycznej, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu dowolnego Produktu objętego promocją i złoży zamówienie na dowolny Produkt objęty Promocją w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym współpracujących z Organizatorem dystrybutorów Produktów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia innych akcji promocyjnych związanych z zakupem Produktów lub innych towarów znajdujących się w ofercie Organizatora lub współpracujących z nim dystrybutorów, przy czym warunki Promocji nie łączą się z innymi takimi akcjami promocyjnymi, czy też innymi promocjami organizowanymi przez dystrybutorów współpracujących z Organizatorem.
 • Promocja jest prowadzona przez Organizatora wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Promocja nie stanowi konkursu, jak również loterii ani gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Promocja jest sprzedażą premiową, o której mowa w przepisie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Zamierzeniem Organizatora ani celem Promocji nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży produkty odpowiadające rodzajowo Produktom znajdującym się w ofercie Organizatora lub współpracujących z nim dystrybutorów Produktów.
 1. Definicje
  Następującym pojęciom używanym w Regulaminie zostało nadane następujące znaczenie (w kolejności alfabetycznej):
 • Organizator – spółka działająca pod firmą: Dream Project spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Polna 50/618, 00-644 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000669849, NIP: 7010676599, kapitał zakładowy: 6.000,00 zł, będąca generalnym i wyłącznym przedstawicielem marki Mollyflex na rynek polski;
 • Dystrybutor/Partner – Podmiot współpracujący z Organizatorem, sprzedający produkty Marki Mollyflex.
 • Formularz zgłoszenia – elektroniczny formularz zgłoszenia uczestnictwa w Promocji, przez jej Uczestników dostępny pod następującym adresem: www.masaz.mollyflex.pl;
 • Karta – bezimienna, przedpłacona karta podarunkowa o nazwie: „Wirtualna Karta przedpłacona”, wydaną przez Sodexo, umożliwiającą dokonanie transakcji do wysokości przedpłaconej kwoty w miejscach gdzie realizowane są płatności kartą Mastercard, w terminie ważności Karty: 12 miesięcy;
  Karta przekazana będzie w formie wirtualnej (bez fizycznego nośnika; wymaga dodania do urządzenia mobilnego jako Google Pay, Apple Wallet lub podobnego rozwiązania);
 • Nagroda – świadczenie, jakie zostanie przekazane przez Organizatora Uczestnikom, którzy dokonają zakupu Produktu i złożą zamówienie na Produkt w okresie trwania Promocji, jak również prawidłowo zgłoszą swoje uczestnictwo w Promocji w sposób określony w pkt. 7.3 i następnych Regulaminu;
 • Produkt lub Produkty – rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie Organizatora i jego oficjalnych dystrybutorów, a mianowicie wybrane przez Organizatora produkty włoskiej marki Mollyflex stanowiące materace wypoczynkowe o statusie wyrobu medycznego, które nie znajdują się w stanach magazynowych współpracującego z nim dystrybutora w chwili dokonania zakupu przez Uczestnika; Udział w promocji biorą wszystkie nowe złożone zamówienia od dnia 15/09/2022 do dnia 31/10/2022. Wykaz Produktów, których zamówienie zgodnie z pkt. 5.2.1 Regulaminu wiąże się z przyznaniem Nagrody Uczestnikowi, jest zawarty w Załączniku nr 1 do Regulaminu;
 • Promocja – akcja promocyjna pod nazwą „Materac Mollyflex + Masaż.”, organizowana oraz prowadzona przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie;
 • Regulamin – niniejszy dokument zatytułowany: „Regulamin Akcji Sprzedażowej pod nazwą: „Materac Mollyflex + Masaż.”,” prowadzonej przez Dream Project sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie”, wraz z wszystkimi Załącznikami do Regulaminu;
 • RODO – Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Uczestnik lub Uczestnik Promocji – osoba fizyczna spełniająca warunki wskazane w pkt. 4.2 i następnych Regulaminu, jak również która zgłosiła swój udział w Promocji na warunkach określonych w Regulaminie.
 1. Czas trwania Promocji.
 • Promocja będzie prowadzony w okresie od dnia 15 września 2022 roku do dnia 31 października 2022 roku.
 • Organizator zastrzega prawo skrócenia lub przedłużenia okresu trwania Promocji wskazanego w pkt. 3.1 Regulaminu, o dowolny okres, o czym Organizator powiadomi na stronie internetowej pod adresem: www.masaz.mollyflex.pl, przy czym Uczestnicy, którzy już nabyli uprawnienia wynikające z Regulaminu przed datą zakończenia okresu trwania Promocji zachowują te uprawnienia w razie skrócenia okresu jej obowiązywania.
 1. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia w Promocji.
 • Uczestniczenie w Promocji jest bezpłatne oraz dobrowolne.
 • Uczestnikiem w Promocji może zostać wyłącznie:
  • pełnoletnia osoba fizyczna,
  • zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
   oraz
  • w okresie trwania Promocji dokona zakupu Produktu materaca o statusie wyrobu medycznego/ złoży zamówienie na dowolny Produkt (lista Produktów objętych Promocją stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu) bezpośrednio od dystrybutora współpracującego z Organizatorem, przy czym zakupiony Produkt nie może w chwili zakupu / złożenia zamówienia znajdować się na stanie magazynowym Dystrybutora, a mianowicie powinien on zostać objęty nowym zamówieniem skierowanym do Organizatora.
   Uczestnik powinien uzyskać informację o tym, czy wybrany przez niego Produkt jest objęty warunkami Promocji, o których mowa w Regulaminie, w tym czy znajduje się na stanie magazynowym Dystrybutora, bezpośrednio od sprzedawcy oferującego Produkt.
 • W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i podmiotów działających na jego zlecenie w zakresie obsługi Promocji, członkowie rodzin ww. osób (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, małżonkowie rodzeństwa, rodzice małżonków, kuzyni i osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
 • Jeżeli osoba chcąca wziąć udział w Promocji zakupi w okresie jej trwania więcej niż jeden Produkt objęty warunkami Promocji, może nabyć prawo do Nagrody wielokrotnie.
 • Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba, która przystąpiła do udziału w Promocji, dokonując zakupu dowolnego Produktu objętego promocją/ składając zamówienie na dowolny Produkt objęty promocją nie później niż do dnia 31 października 2022 roku. Po złożeniu zamówienia należy zarejestrować swój udział w promocji, wypełniając formularz dostępny pod adresem: masaz.mollyflex.pl. Akceptacja Regulaminu i prawidłowe wypełnienie Formularza zgłoszenia dostępnego pod następującym adresem: www.masaz.mollyflex.pl jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Ponadto warunkiem uznania przez Organizatora, że Formularz zgłoszenia został przesłany poprawnie, jest dołączenie numeru identyfikacyjnego materaca widniejącego na opakowaniu zewnętrznym.
 • Dołączając dane: imię, nazwisko, e-mail, informacje o produkcie (model, rozmiar, numer identyfikacyjny produktu) do Formularza zgłoszeniowego, Uczestnik składa oświadczenie, że numer identyfikacyjny dotyczy zakupu Produktu dokonanego przez samego Uczestnika, a nie jakąkolwiek osobą trzecią, jak również, że informacje są prawdziwe i nie zawiera fałszywych danych. Naruszenie powyższego postanowienia przez Uczestnika skutkuje brakiem możliwości przyznania mu Nagrody w Promocji, o czym zostanie powiadomiony przez Organizatora na adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym. Uczestnik przekaże Organizatorowi wyjaśnienia niezbędne do ustalenia prawidłowości załączonego paragonu, jeżeli Pojawią się uzasadnione wątpliwości w tym zakresie, np. ten sam paragon został użyty przez innego Uczestnika w ramach Promocji.
 • Osoba przystępująca do udziału w Promocji ma obowiązek podania danych i informacji aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym, zaś Uczestnik ma obowiązek ich aktualizacji w razie zmiany w czasie trwania Promocji. Powyższe zdanie dotyczy danych podawanych w Formularzu zgłoszenia, jak również na dalszym etapie trwania Promocji, jak również dotyczy numeru identyfikacyjnego potwierdzającego zakup Produktu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych lub niedokonanie ich aktualizacji. Przesłanie Uczestnikowi informacji dotyczących jego udziału w Promocji, w tym o Nagrodach przyznanych w ramach Promocji, z wykorzystaniem danych podanych w Formularzu zgłoszenia lub w dalszym toku Promocji przez Uczestnika, uważa się za skutecznie dokonane wobec Uczestnika.
 • Po wypełnieniu Formularza zgłoszenia zgodnie z pkt. 4.5 Regulaminu Uczestnik otrzyma od Organizatora zwrotną wiadomość e-mail, na adres podany przez Uczestnika w Formularzu zgłoszenia z potwierdzeniem spełnienia wymagań uczestniczenia w Promocji.. Od momentu przekazania powyższej wiadomości zwrotnej, osoba, której dane wskazane są w Formularzu zgłoszenia, staje się Uczestnikiem Promocji uprawnionym do nabycia Nagrody na zasadach określonych w Regulaminie. (Na adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłana nagroda tj wirtualna karta przedpłacona będąca środkiem płatniczym oraz Nagrodą za udział w promocji dlatego tak WAŻNE jest aby podany adres e-mail w formularzu: masaz.mollyflex.pl był prawidłowy i aktualny).
 • Osoba, która nie spełnia warunków określonych w pkt. 4.2 – 4.8 Regulaminu, nie może wziąć udziału w Promocji i tym samym ubiegać się o przyznanie jej Nagrody.
 • Każdy Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Promocji poprzez złożenie oświadczenia na piśmie o rezygnacji z udziału w Promocji, przesłanego na adres e-mail Organizatora: biuro@dream-project.pl Wówczas traci prawo do otrzymania Nagrody, nawet gdy uzyska od Organizatora potwierdzenie przyznania Nagrody zgodnie z pkt. 4.8 Regulaminu.
 • Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestnika, który postępuje niezgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności, który posługuje się nieprawdziwymi danymi lub przekazuje Organizatorowi nieprawdziwe i niezgodne ze stanem faktycznym informacje. O wykluczeniu Uczestnika z Promocji zostanie on powiadomiony wraz z uzasadnieniem przez Organizatora drogą elektroniczną na jego adres e-mail podany w Formularzu zgłoszenia.
 1. Zasady przyznawania punktów Uczestnikom.
 • Organizator przyzna Nagrodę każdemu Uczestnikowi, który dokona zakupu Produktu / złoży zamówienie na Produkt (materac Mollyflex o statusie wyrobu medycznego) w terminie trwania Promocji wskazanego w pkt. 3.1 Regulaminu oraz zarejestruje się uzupełniając wymagane informacje w formularzu promocyjnym: www.masaz.mollyflex.pl. Informacja o Nagrodzie i doładowaniu wirtualnej karty przedpłaconej jest umieszczona w załączniku nr 1 do Regulaminu, oraz w przekazanej wiadomości e-mail wysłanej danemu Uczestnikowi po poprawnej rejestracji formularza promocyjnego.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji doładowania kwoty wirtualnej karty przedpłaconej przyznanej Uczestnikowi, w tym do anulowania wydania nagrody (np. w razie podania nieprawdziwych danych przez Uczestnika, załączenia do Formularza zgłoszenia fałszywego numeru identyfikacyjnego potwierdzającego sprzedaż Produktu, czy też podania numeru identyfikacyjnego potwierdzającego zakup przez osobę inną niż sam Uczestnik itp.) Organizator poinformuje Uczestnika o przyczynie korekty. Organizator zastrzega prawo zwrócenia się do Uczestnika lub Partnera o przesłanie dodatkowych informacji lub dokumentów pod rygorem korekty lub anulowania punktów, co Uczestnik akceptuje.
 • Organizator zastrzega prawo zmiany zasad przyznawania Nagród w trakcie trwania Promocji. Organizator poinformuje o nowych zasadach najpóźniej na 3 dni robocze przed datą, od której zmiana ma obowiązywać, na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu zgłoszeniowym, co jednakże nie wpływa na uprawnienia Uczestników nabyte przez taką zmianą.
 1. Przyznanie Uczestnikowi Nagrody.
 • Podmiotem przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 KC jest Organizator.
 • Każdemu Uczestnikowi, który spełnia warunki zgodnie z pkt. 5.1 i następnymi Regulaminu, Organizator przyzna Nagrodę.
 • Nagrodą główną w Promocji jest Wirtualna Karta Przedpłacona doładowana jednorazowo zgodnie z załącznikiem numer 1 do regulaminu.
 • Szczegółowe zasady korzystania przez nagrodzonych Uczestników z Wirtualnej Karty Przedpłaconej znajdują się w „Regulaminie https://sklep.sodexo.pl/docs/regulacje/Regulamin_Wirtualnej_Karty_Sodexo.pdf dostępnego na stronie https://www.sklep.sodexo.pl/. Każdy nagrodzony Uczestnik, przed rozpoczęciem korzystania z Karty, jest obowiązany do zapoznania się z powyższym regulaminem. Uczestnik, który odbierze Nagrodę, jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami korzystania z Karty, w tym z powyższym regulaminem, jak również przestrzegać tych zasad.
 • Do Nagrody w formie Wirtualnej Karty Przedpłaconej, której jednorazowa wartość przekroczy 2.000,00 zł, Organizator przyzna dodatkowo nagrodę pieniężną w Promocji w wysokości 11,11% wartości Nagrody w formie Karty Premiowej, w zaokrągleniu do pełnych złotych.
 • Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości takiej Nagrody. Element pieniężny Nagrody, o którym mowa w pkt 6.5 Regulaminu, nie zostanie w związku z tym zwycięskiemu Uczestnikowi wydany, ale zostanie przeznaczony na uiszczenie należnego od Uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do potrącenia z wartości przyznanych Nagród kwoty odpowiadającej wartości elementu pieniężnego. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizator, jako płatnik, przekaże potrącone kwoty na rachunek właściwego urzędu skarbowego, odprowadzając należny podatek dochodowy z tytułu wygranej.
 • Informacja o przyznaniu Nagrody wraz z informacją Nagrodzie zostanie przesłana Uczestnikowi przez Organizatora na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu zgłoszenia, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od momentu poprawnego zarejestrowania. Rejestracja w formularzu i odbiór Nagrody jest możliwy maksymalnie do 8 tygodni od dnia zakończenia Promocji. Formularz Promocyjny będzie aktywny do dnia: 26/12/2022.
 • Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty przekazania informacji w formularzu rejestracyjnym. o którym mowa w pkt. 5.0 Regulaminu, poprzez przesłanie Wirtualnej Karty Przedpłaconej w formie wirtualnej na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu zgłoszeniowym bezpośrednio przez podmiot będący wydawcą lub dostawcą Kart, tj. Sodexo.
 • W razie nieodebrania Nagrody, odmowy jej odbioru lub odmowy potwierdzenia jej odbioru, Nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora, który według własnego uznania będzie mógł przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi Promocji.
 • Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce ani na nagrody innego rodzaju. Zwycięzcy nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
 • W razie wątpliwości, czy Uczestnik spełnił wymogi zawarte w Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać przyznanie Nagrody do czasu wykazania przez Uczestnika, że spełnił on te wymogi.
 1. Reklamacje.
  • Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie przez Uczestnika w czasie trwania Promocji oraz w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od jego zakończenia, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty wykrycia okoliczności stanowiącej podstawę reklamacji.
  • Uczestnik powinien przesłać reklamację na adres e-mail: biuro@dream-project.pl O zachowaniu terminu decyduje data dotarcia wiadomości do systemu informatycznego Organizatora. Uczestnik w reklamacji winien wskazać okoliczności świadczące o zachowaniu terminu.
  • Reklamacja winna zawierać:
   • imię i nazwisko Uczestnika,
   • adres do korespondencji Uczestnika,
   • dokładny opis i przyczynę reklamacji składanej przez Uczestnika,
   • przywołanie okoliczności świadczących o zachowaniu terminu.
  • Organizator po otrzymaniu reklamacji ustosunkowuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji do Organizatora. Odpowiedź na reklamację jest udzielana drogą elektroniczną na adres e-mail Uczestnika, z którego zgłoszona została reklamacja.
  • Decyzja o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji jest ostateczna. Reklamacje złożone po upływie wyznaczonego terminu, lub na inny adres mailowy nie będą rozpatrywane.
 1. Dane osobowe Uczestników.
 • Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator, czyli spółka działająca pod firmą: Dream Project spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Polna 50/618, 00-644 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000669849, NIP: 7010676599, kapitał zakładowy: 6.000,00 zł.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika z Organizatorem można się skontaktować listownie na adres wskazany w pkt. 8.1 Regulaminu lub przez e-mail: biuro@dream-project.pl.
 • Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika:
  • w celu prowadzenia Promocji – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przetwarzanie odbywa się przez okres uczestniczenia w Promocji przez Uczestnika i okres do dnia pełnego skorzystania przez Uczestnika ze świadczenia Organizatora stanowiącego Nagrodę w Promocji, jednakże nie dłużej, niż do momentu cofnięcia zgody przez Uczestnika;
  • w celu dokonania rozliczenia podatkowego i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przyznanej Nagrody, czyli w celu realizacji obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przetwarzanie odbywa się przez okres przechowywania dokumentacji podatkowej określony w przepisach prawa podatkowego;
  • w celu rozpatrzenia reklamacji, obroną przed roszczeniami kierowanymi przez Uczestnika lub kierowania roszczeń wobec Uczestnika w związku z udziałem w Promocji – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie jego praw – przetwarzanie odbywa się przez okres rozpatrywania reklamacji dotyczących Promocji, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z Promocją, jak również nie dłużej niż do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika.
 • Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych na potrzeby udziału w Promocji udział w nim nie będzie możliwy.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania od Organizatora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uczestnik ma prawo przeniesienia swoich danych osobowych do innego, wskazanego przez Uczestnika, administratora.
 • Uczestnik może w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Jednakże cofnięcie zgody będzie oznaczać brak możliwości dalszego brania udziału przez Uczestnika w Promocji. Wycofanie zgody można dokonać e-mailem lub pocztą tradycyjną, zgodnie z pkt. 8.2 Regulaminu.
 • W przypadku, gdy Uczestnik uważa, że Organizator przetwarza jego dane w sposób niewłaściwy, ma on prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Odbiorcami Danych osobowych Uczestnika są podmioty świadczące usługi hostingowe, informatyczne, księgowe i rachunkowe, podatkowe, prawne, firmy przewozowe lub kurierskie, Poczta Polska, jak również podmiot będący wydawcą lub dystrybutorem Kart, wskazany w pkt. 2.3 Regulaminu, który będzie odpowiedzialny za wysyłkę Kart do nagrodzonych Uczestników.
 1. Postanowienia końcowe.
 • W sprawach związanych z Promocją z Organizatorem można się skontaktować listownie pod adresem: Polna 50/618, 00-644 Warszawa lub na e-mail: biuro@dream-project.pl.
 • Regulamin będzie udostępniony Uczestnikowi na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.masaz.mollyflex.pl, jak również w wybranych sklepach stacjonarnych lub wybranych sklepach on-line, w których będzie prowadzona Promocja.
 • Organizator zastrzega prawo do zmian w Regulaminie, pod warunkiem że nie wpływa to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmiany w Regulaminie będą ogłaszane Uczestnikom z 7-dniowym (siedmiodniowym) wyprzedzeniem oraz zostaną im przekazane drogą elektroniczną na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu zgłoszenia.
 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2022 roku.

Załącznik numer 1. do Regulaminu Akcji Promocyjnej pod nazwą: „Materac Mollyflex + Masaż” prowadzonej przez Dream Project sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

WARTOŚĆ DOŁADOWANIA WIRTUALNEJ KARTY PRZEDPŁACONEJ MODEL MATERACA ROZMIAR/SZEROKOŚĆ  MATERACA
90 zł Allegro Fresh, Garda, Aloe Verde, Visco Fresh, Novia, Argento Therapy, Moreno, Montreal, Mercurio, Elia, Sofia, Flavia, Dante, Luna, Allegro soft, Firmino, Mercurio, Flavia, Dea Multi, El Molly, Alvelso Materace do rozmiaru 139cm
180 zł Allegro Fresh, Garda, Aloe Verde, Visco Fresh, Novia, Argento Therapy, Moreno, Montreal, Mercurio, Elia, Sofia, Flavia, Dante, Luna, Allegro Soft, Firmino, Mercurio, Flavia,  Dea Multi, El Molly, Alvelso Materace powyżej rozmiaru 139 cm
130 zł Bellagio, Como, Optima Fresh, Splendid Comfort, Nuvola Lusso, Medical X Static, Lucia, Memo Artic, Sila , San Remo Classic, Modena, Premium Soll Materace do rozmiaru 139cm
250 zł Bellagio, Como, Optima Fresh, Splendid Comfort, Nuvola Lusso, Medical X Static, Lucia, Memo Artic, Sila , San Remo Classic, Modena, Premium Soll Materace powyżej rozmiaru 139 cm